thermostaatshop.comDe grootste thermostaatshop van Nederlandhttp://www.thermostaatshop.comMijnWebwinkel RSS 2.0 Feed v1.0ALBRAND Salus draadloze thermostatenhttp://www.thermostaatshop.com/c-2239119/albrand-salus-draadloze-thermostaten/Radiatorknop programmeerbaarhttp://www.thermostaatshop.com/c-1942468/radiatorknop-programmeerbaar/E-thermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-1935715/e-thermostaat/E-thermostaten vindt u onder : ICY de slimme thermostaatPlug-in model thermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-1890473/plug-in-model-thermostaat/Danfoss Livinghttp://www.thermostaatshop.com/c-1839917/danfoss-living/Vorstvrij protectie lint Ideal 230V - MAGNUMhttp://www.thermostaatshop.com/c-1838690/vorstvrij-protectie-lint-ideal-230v-magnum/Magnum Ideal vorstvrij lint is zonder meer voor in en rond het huis de meest eenvoudige en tevens de meest effectieve oplossing. Voor andere toepassingen kan gedacht worden aan waterleidingen, kranen en afvoeren in tuinhuisjes, recreatiewoningen, woonboten, garages, enz. Het lint wordt ingeschakeld bij een temperatuur tussen de 0 en +5 graden en schakelt automatisch uit indien de temparatuur van de leiding hoger wordt dan +5 graden. Magnum Ideal is leverbaar in lengtes van 1 t/m 48 meter, kant en klaar voorzien van een 2mtr lange aansluitsnoer met geaarde stekker. Magnum Ideal verbruikt met ingeschakelde thermostaat ca. 10 watt per meter lengte. MAGNUM Ideal dient altijd toegepast te worden in combinatie met een (polyethyleen) leidingisolatie met een min. wanddikte van 10mm. Set bestaat uit: Verwarmingskabel, stekkerklaar met 2 meter geaarde aansluitkabel en ingebouwde bi-metaal thermostaat.                               Klacht meldenhttp://www.thermostaatshop.com/c-1685438/klacht-melden/Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijkenen proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.Onze gegevens:E: info@zveh.nlZorg voor eigen huis Munt 1C8446 AE HeerenveenT: 0513 – 64 83 64Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging.Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met Stichting Webshop Keurmerk waar thermostaatshop.com bij is aangesloten.HQ klokthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-1481450/hq-klokthermostaat/HQ kamerthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-1481449/hq-kamerthermostaat/Danfoss zoneregelinghttp://www.thermostaatshop.com/c-1428933/danfoss-zoneregeling/Disclaimerhttp://www.thermostaatshop.com/c-1293911/disclaimer/DisclaimerIntellectueel eigendom/Copyright/Merken De cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Zorg voor eigen huis haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieer bare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorg voor eigen huis, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.Verzendkostenhttp://www.thermostaatshop.com/c-1244778/verzendkosten/Verzend kosten per bestelling; Levering in Nederland  € 6,75 Rembourskosten  € 15,45 (alleen in Nederland) Europa   € 13,50 Op bestellingen boven  € 250,00  worden geen vrachtkosten berekend.Algemene voorwaardenhttp://www.thermostaatshop.com/c-1243715/algemene-voorwaarden/Door hier te klikken,»»» Algemene voorwaarden ««« heeft u de mogelijkheid om deze uit te printen en/of te downloaden. (kunt u ook op het einde van de bestelpagina uitprinten) Algemene Voorwaarden Thermostaatshop.com Algemene Voorwaarden Stichting Webshop KeurmerkDeze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. ARTIKEL 1 - Definities                         2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer            3 ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid                    3 ARTIKEL 4 - Het aanbod                        3 ARTIKEL 5 - De overeenkomst                    4 ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht                    5 ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping            5 ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht                5 ARTIKEL 9 - De prijs                            6 ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie                6 ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering                6 ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging    7 ARTIKEL 13 – Betaling                        8 ARTIKEL 14 – Klachtenregeling                    8 ARTIKEL 15 - Geschillen                         8 ARTIKEL 16 – Branchegarantie                    9ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen        9 ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk            9 ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Naam ondernemer: Zorg voor eigen huis handelend onder thermostaatshop.com Vestigingsadres /Bezoekadres; Munt 1 C – 8446 AE  Heerenveen Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 0513-64 83 64 – maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uurE-mailadres: info@zveh.nlKvK-nummer: 01150834Btw-identificatienummer: NL024729656B03Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; - de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. ARTIKEL 4 - HET AANBOD 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belastingen; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen - daarvoor nodig zijn; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de - ondernemer de prijs garandeert; - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke - wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; - de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen. ARTIKEL 9 - DE PRIJS 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING Opzegging 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode Duur 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. ARTIKEL 13 - BETALING 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd. 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. ARTIKEL 15 - GESCHILLEN 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE 1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KEURMERK1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA  AmsterdamLaatste aanpassing 1 juli 2012Retounerenhttp://www.thermostaatshop.com/c-1243711/retouneren/ - Één van de producten heeft een fabrieksfoutje, wat nu?  Wij staan voor de kwaliteit van onze producten. Als een artikel niet naar behoren functioneert door fabrieksfout, ruilen wij dit gratis om. Behalve de vervanging van het artikel zullen wij ook de door u gemaakte porto kosten volledig vergoeden. Voor het omruilen kunt via de contactpagina  contact met ons opnemen. Print het onderstaand formulier uit voor ruilen. Download het formulier   - Ik heb het verkeerde artikel besteld, kan ik ruilen?Het kan natuurlijk zo zijn dat u een fout heeft gemaakt gemaakt bij uw bestelling, bijvoorbeeld een verkeerd type opgegeven. U kunt dit artikel dan bij ons ruilen, mits het ons ongebruikt en ongeschonden bereikt. U betaald dan de portokosten voor de verzending naar ons, hierna ontvangt u dan op onze kosten het juiste artikel. Voor het retourneren van een product kunt via de contactpagina contact met ons opnemen. Print het onderstaand formulier uit voor ruilen. Download het formulier   -U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering, onder de volgende voorwaarden: De retourzending dient altijd 24 uur van tevoren per e-mail te worden aangemeld. De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, onbeschadigd in indien mogelijk originele verpakking, degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd (indien niet aangetekend verstuurd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor zoek geraakte post stukken!) te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur. De koper krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag terug. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde poststukken worden door thermostaatshop.com niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen. Reeds betaalde bedragen worden binnen 8 werkdagen aan u terugbetaald. Print het onderstaand formulier uit voor ruilen. Download het formulierAfleveren van uw bestellinghttp://www.thermostaatshop.com/c-1243705/afleveren-van-uw-bestelling/- Hoelang duurt het voordat ik mijn artikelen in huis heb? Mits de artikelen op voorraad zijn , wordt de bestelling van maandag tot en met vrijdag de volgende dag aan GLS overgedragen. U kunt uw bestelling volgen via de door u ontvangen Track & Trace code.  Betaling via overschrijvingskaarten en internetbankieren worden verzonden zodra de betaling bij ons binnen is. Let op: GLS bezorgt niet aan een postbusnummer! - Hoe wordt mijn pakket verzonden?Uw pakket wordt verzonden in een stevige verpakking. U pakket wordt als u niet thuis bent voor een tweede maal op het aangegeven adres aangeboden. Als u ook dan niet thuis bent, kunt u het pakket van het postkantoor halen.Betalenhttp://www.thermostaatshop.com/c-1243505/betalen/- Welke betalingsmogelijkheden zijn er? Er zijn  verschillende betalingsmethodes mogelijk:1. iDealIdeal is de meest makkelijke en veilige methode om betrouwbaar en zonder fouten uw betaling te doen. U plaatst een uw bestelling. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDeal wilt betalen. Klik dan op de iDeal-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en de webwinkelier wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Uw bestelling wordt dan direct in behandeling genomen.2. PaypalPayPal zorgt ervoor dat u makkelijk, veilig en snel kunt betalen als u online koopt. Zo kunt u met een goed gevoel online shoppen. U betaalt electronisch via PayPal. Per betaling wordt 2 % aan betalingskosten extra betaald voor het gebruik van PayPal. U betaalt met uw eigen e-mailadres en wachtwoord. U hoeft geen saldo aan te houden. Bij Credit Card betalingen hoeft u geen account te hebben bij PayPal. Kijk voor meer informatie op de website van PayPal3. Overschrijving / internetbankierenNa het plaatsen van uw bestelling stort u het totaalbedrag, inclusief verzendkosten, op onze rekening. U ontvangt direct een mail met alle gegevens die u nodig bent voor uw overboeking. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Vergeet niet bij het overmaken uw ordernummer te vermelden.Uw bestelling wordt pas verwerkt als uw betaling binnen is. Uw bestelling loopt hierdoor meestal een vertraging van 1 à 2 dagen op. Door het net niet correct invullen van de betalinggegevens kan deze vertraging oplopen.4. RemboursBij betaling onder rembours betaalt u bij aflevering aan de postbode. Door deze handeling is dit de duurste vorm van betaling. U betaalt namelijk € 10,50 extra. Rembours zendingen gelden alleen voor Nederland.5.  Achteraf betalen via After Pay (dit is n.v.t. voor zakelijke klanten, tel. 0513-648364)AfterPay voert voor thermostaatshop.com het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij thermostaatshop.com betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 125,00 als u voor de eerste keer betaald via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 250,00.Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statemant. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptdiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een ander betaalmethode.U kunt bij vragen altijd contact met afterpay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het consumenetendeel van de AfterPay website.Bestellenhttp://www.thermostaatshop.com/c-1243501/bestellen/In 4 stappen stappen besteld u eenvoudig uw producten. maak een keuze in het type en aantal producten dat u wilt bestelllen. klik op "voeg toe aan winkelwagen" maak een keuze uit de betaalwijze. (betalen bij afhalen kan alleen aan de balie in Heerenveen) maak een keuze uit het land waar geleverd moet worden. bestelling afronden door de gevraagde gegevens in te vullen. tevens kunt u de algemene voorwaarden hier ook afdrukken. Wie zijn wijhttp://www.thermostaatshop.com/c-1243493/wie-zijn-wij/thermostaatshop.com  -  is een onderdeel van Zorg voor eigen huis. Munt 1 c - 8446 AE  Heerenveen Tel. 0513-648364 - Fax 0513-650413 E. info@zveh.nl K.v.K. nummer 01150834. Zorg voor eigen huis is een modern bedrijf dat is gespecialiseerd in verwarming en ventilatie en wordt gerund door een dynamisch team. Regelmatig wordt ons assortiment verder uitgebreid. Bovendien hebben wij regelmatig speciale aanbiedingen. Om optimaal op de hoogte te blijven van onze acties, raden wij u aan om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.De Slimme Thermostaat ICY - PRO (draadloos)http://www.thermostaatshop.com/c-1192727/de-slimme-thermostaat-icy-pro-draadloos/BATTERIJENhttp://www.thermostaatshop.com/c-1123335/batterijen/Thermostaat vloerverwarminghttp://www.thermostaatshop.com/c-1104727/thermostaat-vloerverwarming/Cenvax regeltechniekhttp://www.thermostaatshop.com/c-957479/cenvax-regeltechniek/Cenvax thermostaten en regelaars vindt u onder het merk:  IthoHoneywell zoneregelinghttp://www.thermostaatshop.com/c-865507/honeywell-zoneregeling/Thermostaat nieuwshttp://www.thermostaatshop.com/c-833366/thermostaat-nieuws/E-thermostaat Deze thermostaat komt uit de reeks `Slimme Thermostaten` van I.C.Y. en beschikt over een ingebouwde bewegingssensor. Revolutionair nieuw is dat de E-thermostaat via een smartphone of via internet bediend kan worden. Programmeer eenvoudig een weekprogramma Makkelijk op afstand te bedienen via uw smartphone, tablet of online portal Bewegingssensor: thermostaat schakelt uit als u niet thuis bent Eenvoudig zelf te installeren, toepasbaar op elke cv-ketel Uitgevoerd in het wit Het klokprogramma van de E-thermostaat is volledig via de app in te stellen. Download de app voor Android in Google Play of voor iOS in de App Store. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Er valt veel geld te besparen met een goede kamerthermostaat. Hoe vaak vergeet u niet de thermostaat lager te zetten als u de deur uitgaat of wanneer u gaat slapen? Zelfs met een normale klokthermostaat is het lastig de behoefte aan verwarming af te stemmen op uw leefgedrag, omdat uw schema en dat van uw gezin soms per dag verschilt. Met de Slimme Thermostaat kunt u door de unieke aanwezigheidsdetectie tot 26% op uw energierekening besparen.Deze thermostaat volgt uw leefpatroon zonder lastige bediening en schakelt automatisch naar een lagere temperatuur als u er niet bent! Daarnaast kunt u ook eenvoudig een dag- of weekklok instellen via de software Deze is gratis te downloaden. Artikelnummers: ICY3815 zwat / wit //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Efficiënt met energie door draadloze zoneregeling 03-09-2010 Warmte daar waar het nodig is. Daarin voorziet evohome, het nieuwe, innovatieve draadloze systeem voor zoneregeling van Honeywell. De bewoonde kamers zijn behaaglijk warm zonder dat de ongebruikte kamers onnodig op temperatuur worden gehouden. In elke kamer kan de temperatuur optimaal worden geregeld en geprogrammeerd via het centrale bedieninterface evotouch.   Comfort op maat Evohome betekent een revolutie in comfort en energiebesparing, gebruikersmogelijkheden en installatiegemak. Een systeem dat eenvoudig is aan te leggen en aan vele verschillende klantenwensen kan worden aangepast. Het centrale bedieningspaneel evotouch leidt zowel de consument als de installateur feilloos door de instelmogelijkheden via de menugestuurde bediening.   Gemakkelijk en betrouwbaar Evohome is ontworpen voor woningen en bedrijfspanden met vloerver-warming, radiatoren of combinaties daarvan. De draadloze communicatie verloopt op de betrouwbare bandbreedte van 868 MHz zodat er geen storing kan plaatsvinden met andere draadloze huishoudelijke apparatuur. Omdat het systeem geheel draadloos is, is hak- en breekwerk niet nodig en hoeft er geen nieuwe bedrading te worden getrokken. Evohome is daardoor geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Artikelnummers:  16511115 t/m 16511117 Siemens klokthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-807030/siemens-klokthermostaat/Siemens kamerthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-807028/siemens-kamerthermostaat/Theben kloktherm. toebehorenhttp://www.thermostaatshop.com/c-804869/theben-kloktherm-toebehoren/Pomp schakelaar vloerverwarminghttp://www.thermostaatshop.com/c-757171/pomp-schakelaar-vloerverwarming/Welkom bij de grootste thermostaatshop van Nederlandhttp://www.thermostaatshop.com/thermostaatshop.com   levert alle merken  kamer-,  klok-  en radiatorthermostaten uit voorraad tegen vaste lage prijzen. Artikelen welke hier niet vermeld staan kunt u bestellen via de mail. ----------------------------------------------------- Onderstaande links verwijzen u naar onze andere gespecialiseerde webwinkels. electronicsxxl.nl ( audio/video, kabels en connectoren, satteliet en antennes, beveiliging, domotica, energie, multimedia, huishoud accessoires en verlichting ) wtw-filtershop.nl ( afzuigfilters, stofzuigerfilters, wasemkapfilters, wtw filters, en waterfilters) zorgvooreigenhuis.nl  ( technische onderdelen en installatie materialen en biedt meer dan 400.000 artikelen van ruim 3.000 merkfabrikanten ) Kamerthermostaat De kamerthermostaat regelt de aan- en uitstand van de cv- ketel. U stelt de temperatuur in uw woonkamer in en u moet deze handmatig hoger of lager zetten. Klokthermostaat De klokthermostaat regelt de verwarming volautomatisch. U hoeft hem maar één keer in te stellen en hij volgt uw leefpatroon volledig. Dit is comfortabel, gemakkelijk en bovendien milieuvriendelijker. Handig als u op vakantie gaat, even weg bent van huis of langer op wilt blijven. Plug-in model thermostaat Deze temperatuurregelaar gebruikt u voor verwarming, koeling, ventilatie of luchtbehandeling. Wordt in stopcontact geplaatst. WA regeling Een thermostaat met weersafhankelijke regeling past de stooklijn van de ketel aan op de buitentemperatuur. Hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger de temperatuur van het CV-water. Deze WA regeling wordt altijd gecombineerd met thermosstatische radiatorkranen. Zoneregeling Met een zoneregeling kunt u via één CV ketel de temperatuur van meerdere ruimtes in een woning of gebouw apart met behulp van thermostaten regelen. Pompschakelaar vloerverwarming Normaal gesproken draait de pomp van de vloerverwarming het hele jaar door, ongeacht of er warmtevraag is of niet. De ICY3325PS Pompschakelaar zorgt ervoor dat de pomp alleen dan wordt ingeschakeld als er warmtevraag is. Zodra de ketel begint te stoken schakelt de pompschakelaar de pomp in. Wij leveren ook in België - Duitsland - Frankrijk  Thermostaatkabelhttp://www.thermostaatshop.com/c-654900/thermostaatkabel/Thermostaatkabel  uit voorraad leverbaarHoneywell Evohomehttp://www.thermostaatshop.com/c-637524/honeywell-evohome/Vaillant thermostaat en toebehorenhttp://www.thermostaatshop.com/c-626949/vaillant-thermostaat-en-toebehoren/Remeha thermostaat en toebehorenhttp://www.thermostaatshop.com/c-626929/remeha-thermostaat-en-toebehoren/Nefit thermostaat en toebehorenhttp://www.thermostaatshop.com/c-626901/nefit-thermostaat-en-toebehoren/Itho thermostaat en toebehorenhttp://www.thermostaatshop.com/c-626895/itho-thermostaat-en-toebehoren/Bosch thermostaat en toebehorenhttp://www.thermostaatshop.com/c-626875/bosch-thermostaat-en-toebehoren/Atag thermostaat en toebehorenhttp://www.thermostaatshop.com/c-626601/atag-thermostaat-en-toebehoren/ICY de slimme thermostaat E-thermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-620762/icy-de-slimme-thermostaat-e-thermostaat/Klantenservicehttp://www.thermostaatshop.com/c-620163/klantenservice/ thermostaatshop.com  -  is een onderdeel van Zorg voor eigen huis. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01150834. Zorg voor eigen huis is een modern bedrijf dat is gespecialiseerd in verwarming en ventilatie en wordt gerund door een dynamisch team. Regelmatig wordt ons assortiment verder uitgebreid. Bovendien hebben wij regelmatig speciale aanbiedingen. Om optimaal op de hoogte te blijven van onze acties, raden wij u aan om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. - Is deze site wel te vertrouwen? thermostaatshop.com  houdt zich aan de voorwaarden van het Webshop Keurmerk, opgesteld in overleg met de consumentenbond. Wij staan voor de kwaliteit van van onze producten en geven garantie dat deze naar behoren kunnen worden gebruikt. Daarnaast worden alle persoonlijke inloggegevens versleuteld opgeslagen, waardoor het voor iedereen (ook hackers) onmogelijk is om deze te lezen of te kopiëren. - Privacy thermostaatshop.com  behandelt alle gegevens die worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door thermostaatshop.com gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst alsmede voor de bedrijfsvoering van thermostaatshop.com noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is. - Cookiebeleid Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij je winkelgemak bij thermostaatshop.com  Zo hoef je niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Ook voorkomen wij dat je bij een bezoek aan onze winkel veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. Bovendien kunnen we jou dankzij cookies persoonlijke aanbiedingen tonen. Verwijderen cookies Cookies kun je alleen zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van je browser vind je onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.  Contacthttp://www.thermostaatshop.com/c-620155/contact/thermostaatshop.com (is een onderdeel van de zorg voor eigen huis groep) Munt 1C 8446AE Heerenveen telefoon: 0513-648364 fax:0513-650413 KvK:01150834 BTWnr.: NL024729656B03Theben klokthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-618746/theben-klokthermostaat/Oventrop klokthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-618742/oventrop-klokthermostaat/Honeywell klokthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-618729/honeywell-klokthermostaat/Heimeier klokthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-618727/heimeier-klokthermostaat/Danfoss klokthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-618712/danfoss-klokthermostaat/Theben kamerthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-617572/theben-kamerthermostaat/Oventrop kamerthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-617553/oventrop-kamerthermostaat/Honeywell kamerthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-617520/honeywell-kamerthermostaat/Heimeier kamerthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-617518/heimeier-kamerthermostaat/Danfoss kamerthermostaathttp://www.thermostaatshop.com/c-617450/danfoss-kamerthermostaat/